Regulamin Festiwalu Men’s Medicine

1. Postanowienia Ogólne

Organizatorem Wydarzenia jest firma Happiness is The Truth z siedzibą w Norwich przy ul. Linacre avenue 23, NR7 8PF, Wielka Brytania, Company Number 13558789.

Festiwal odbędzie się w dniach 27-31.07.2022r. Lokalizacja: Dwór w Wilczyskach. 21-426, Wilczyska.

Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które będą przebywały w czasie trwania gatheringu na terenie przeznaczonym na czas wydarzenia. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania wydarzenia zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

Ze względu na charakter imprezy organizator nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego (w tym od następstw nieszczęśliwych wypadków). Uczestnicy zobowiązani są posiadać ubezpieczenie we własnym zakresie. Organizatorzy wydarzenia nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zdarzenia losowe, skutkujące utratą zdrowia lub życia.

Organizator ma prawo do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia, może zmienić datę, miejsce oraz program wydarzenia.

W takim przypadku Organizator ma obowiązek poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem wszystkich uczestników wydarzenia.

2. Nabycie biletu i udział w wydarzenia.

W wydarzeniu może wziąć udział każda osoba, która nabyła bilet, bądź uzyskała pozwolenie organizatorów na przebywanie na terenie festiwalu.

Bilet na wydarzenie można nabyć poprzez stronę www.aaronnowosz.com oraz na miejscu wydarzenia i ma on charakter niezbywalny. Bilety upoważniają do przebywania w miejscu odbywania się wydarzenia od wtorku 26.07.22 od godz. 12:00 do poniedziałku 01.08.22 do godziny 12.

Cena Biletu zawiera uczestniczenie w wszystkich warsztatach i ceremoniach w trakcie wydarzenia.

Zawiera także uczestniczenie w Ceremonii Kakao i koszt samego kakao.

Uiszczenie opłaty za bilet jest realizowane poprzez serwis płatności internetowych Stripe. Zakupiony bilet jest imienny.

Zwrot zakupionego biletu nie jest możliwy. Jest możliwe przepisanie biletu bez dodatkowych opłat. Należy zgłosić daną zamianę Organizatorowi mailowo lub telefonicznie. Należy wówczas podać imię i nazwisko osoby, która przejmie dany bilet oraz jej adres mailowy.

Tylko osoby pełnoletnie mogą wziąć udział w wydarzeniu.

Każda osoba przebywająca na terenie festiwalu w czasie jego trwania ma obowiązek posiadania opaski. Zabrania się jakiegokolwiek udostępniania opaski osobom trzecim. Zgubienie opaski należy niezwłocznie zgłosić obsłudze rejestrującej wejścia. Osoby nie posiadające opaski będą proszone o opuszczenie terenu festiwalu.

Ilość sprzedawanych biletów na wydarzenie jest ograniczona.

3. Prawa i obowiązki uczestników.

Uczestnicy są zobowiązani do kulturalnego zachowywania się w czasie trwania wydarzenia i na jego terenie.

Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, oraz udzielenia pomocy osobom jej potrzebującym. W razie jakiegokolwiek niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu, życiu lub mieniu osób przebywających w czasie trwania wydarzenia na jego terenie. Uczestnicy są zobowiązani do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie organizatorów.

Uczestnicy są zobowiązani do wypełniania zaleceń organizatorów i ochrony przestrzeni, w której odbywa się wydarzenie.

Zabrania się uczestnikom bycia pod wpływem alkoholu i jakichkolwiek środków odurzających i narkotyków. Organizator poprosi takie osoby o niezwłoczne opuszczenie terenu wydarzenia.

Wszystkim osobom przebywającym na terenie wydarzenia zabrania się wnoszenia na teren wydarzenia i używania przedmiotów, a także zażywania środków mogących stwarzać niebezpieczeństwo dla innych osób, a w szczególności:

Napojów alkoholowych i środków odurzających oraz narkotyków;

Łatwopalnych, trujących oraz promieniotwórczych środków chemicznych;

Wszelkiej broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych;

Środków obrony osobistej jak gaz pieprzowy, paralizatory elektryczne, pałki policyjne i teleskopowe;

Uczestnicy mają obowiązek dbać o czystość i porządek na terenie wydarzenia.

Zabrania się niszczenia jakiegokolwiek mienia. Za spowodowane szkód materialnych odpowiada sprawca zdarzenia.

Na terenie wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palenie możliwe jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscu.

4. Prawa i obowiązki.

Organizatorzy mają prawo usunąć z terenu festiwalu osoby naruszające postanowienia Regulaminu. Osobom takim nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

Pracownicy ochrony mają prawo rewidować rzeczy uczestników w celu zapobiegania lub wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu.

Organizator ma prawo do udostępnienia wizerunków uczestników wydarzenia na zdjęciach i filmie ze zgromadzenia. Uczestnicy kupując bilet na zgromadzenie, akceptują postanowienia zawarte w tym regulaminie i wyrażają zgodę do publikacji swojego wizerunku na zdjęciach i filmach promujących, dokumentujących zgromadzenie i wydarzenia okołozgromadzeniowe.

5. Postanowienia końcowe.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Aktualna wersja Regulaminu tuż po wprowadzeniu zmian będzie publikowana na stronie internetowej Festiwalu pod adresem: https://mensmedicine.org/mens-medicine/regulamin/

Zakupienie biletu przez uczestnika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje organizator.

Kontakt we wszelkich sprawach związanych z wydarzeniem możliwy jest tylko poprzez e-mail: info@mensmedicine.org